Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van WESP B.V. te ‘s-Hertogenbosch

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en overige (rechts)- handelingen tussen WESP B.V., gevestigd te (5211 JK) ‘s-Hertogenbosch, aan de Zuidwal 4B, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53169689 (hierna te noemen: “WESP”) en de contractspartij, hierna te noemen: “de Opdrachtgever”.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, voor zover zij schriftelijk tussen WESP en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op (rechts)handelingen van derden die in het kader van de overeenkomst door WESP worden ingeschakeld.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde de nietige of vernietigde bepalingen te (doen) vervangen waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden of de situatie beoordeeld te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien WESP niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat WESP in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 8. WESP is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd van toepassing. Een dergelijke wijziging wordt van kracht vier (4) weken na de datum van verzending aan de Opdrachtgever van de gewijzigde algemene voorwaarden. Indien de Opdrachtgever binnen deze vier (4) weken schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, zullen ten aanzien van haar de oorspronkelijke algemene voorwaarden van toepassing blijven.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

 1. De offertes en aanbiedingen van WESP worden gebaseerd op de door of namens de Opdrachtgever verstrekte informatie. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.
 2. Tenzij anders vermeld of overeengekomen zijn alle offertes en aanbiedingen van WESP vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is vermeld.
 3. WESP kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Voorts zijn de offertes en aanbiedingen gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale (kantoor)uren.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht WESP niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige
 7. Een overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever de offerte van WESP schriftelijk aanvaardt binnen de geldigheidsduur daarvan, of indien WESP een door de Opdrachtgever verleende opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of doordat WESP haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever heeft aangevangen.
 8. Een door WESP aan de Opdrachtgever gezonden opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen uiterlijk binnen vier (4) werkdagen na verzending van de opdrachtbevestiging aan de Opdrachtgever,  schriftelijk geprotesteerd heeft.
 9. WESP is te allen tijde gerechtigd om een opdracht zonder nadere toelichting (gedeeltelijk) te weigeren en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor enige schade, bijvoorbeeld indien WESP een aanwijzing of een vermoeden heeft dat de Opdrachtgever zich niet aan haar betalingsverplichtingen zal houden.

Artikel 3: Uitvoering

 1. WESP zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Alle werkzaamheden van WESP worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover WESP in de schriftelijke opdracht uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 2. WESP heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien door WESP of door WESP ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WESP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WESP worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft WESP het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn begint niet eerder dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan WESP ter beschikking heeft gesteld.
 5. WESP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien WESP is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan WESP de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de facturen voor de voorafgaande fase zijn voldaan.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien dit gevolgen heeft voor de oorspronkelijk overeengekomen prijs zal WESP zoveel als mogelijk prijsopgaaf doen van de aanpassingen. Een wijziging van de overeenkomst kan ook mogelijk gevolgen hebben voor de oplevertermijn.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd is WESP gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient in ieder geval akkoord te geven voor eventuele prijswijzigingen, eventuele andere voorwaarden en Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op van WESP en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 4: Prijs en betaling

 1. WESP behoudt zich te allen tijde het recht voor haar tarieven ten minste éénmaal per jaar aan te passen op basis van ontwikkelingen van het prijsniveau in de markt. WESP zal de Opdrachtgever in kennis stellen van prijswijzigingen. WESP is daarnaast gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge wet- of regelgeving. De Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd de overeenkomst om die reden te ontbinden.
 2. Indien de prijswijziging, anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst, meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 3. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. WESP is gerechtigd om periodiek te factureren.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan tevens rente verschuldigd van een procent (1%) per maand alsmede buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40,-. Indien WESP hogere kosten ter incasso heeft gemaakt dan worden vergoed door voornoemd besluit, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding door de Opdrachtgever in aanmerking.
 5. Betalingen strekken eerst in mindering van kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de (oudste) hoofdsom.
 6. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan WESP verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 5: Duur overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen WESP en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de periode zoals omschreven in de overeenkomst.
 2. De overeenkomst vangt aan op het overeengekomen tijdstip dan wel het moment dat WESP uitvoering geeft aan de overeenkomst.
 3. De Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal vier (4) weken tegen het einde van de overeengekomen termijn.
 4. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 5. WESP kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden, indien:
  1. aan de Opdrachtgever – al dan niet voorlopige – surséance van betaling wordt verleend;
  2. ten aanzien van de Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
  3. de Opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden.
 6. Bedragen die WESP vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Kosten als gevolg hiervan komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 8. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst op welke grond dan ook voort te duren, blijven na beëindiging van de overeenkomst bestaan.
 9. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient de Opdrachtgever na het einde van de overeenkomst direct het gebruik van de WESP software te staken.

Artikel 6: Overmacht

 1. WESP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie is bepaald, stakingen in het bedrijf van WESP, gebrek aan en ziekte van personeel, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers. De door WESP ingeschakelde derde kan zich in voorkomend geval tevens op deze bepaling beroepen.
 3. WESP kan gedurende de overmachtsperiode haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee (2) maanden duurt of indien na ommekomst van een periode van twee (2) maanden nog geen uitzicht bestaat op verbetering, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht tot schadevergoeding ontstaat.
 4. Voor zover WESP ten tijde van het intreden van de overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WESP gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7: Reclames

 1. Reclames met betrekking tot het uitvoeren van de opdracht en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig (30) dagen na uitvoering van (een deel van) de opdracht of informatie waarover de Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen dertig (30) dagen na ontdekking van het gebrek indien de Opdrachtgever aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan WESP te worden kenbaar gemaakt op straffe van verval.
 2. Reclames als in dit artikel bedoelt, schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terechte reclame heeft WESP de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door de Opdrachtgever reeds betaalde bedrag.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van WESP voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van bestanden en/of gegevens, vorderingen van derden op de Opdrachtgever en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van WESP wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van overeenkomsten is beperkt tot vergoeding van het door Opdrachtgever aan WESP betaalde factuurbedrag in de laatste zes (6) opeenvolgende maanden voorafgaand aan het feit dat tot aansprakelijkheid heeft geleden, tenzij de verzekering een hoger bedrag uitkeert.
 3. Onverminderd hetgeen in artikel 7 van deze algemene voorwaarden omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding tegen WESP, behalve die welke door WESP is erkend, door het enkele verloop van zes (6) maanden nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
 4. Onverminderd de overige in deze algemene voorwaarden opgenomen exoneraties is WESP niet aansprakelijk voor schade:
  1. die is veroorzaakt door derden die bij de uitvoering van een opdracht zijn betrokken, tenzij die derde door WESP bij de opdracht is betrokken en de Opdrachtgever aantoont dat WESP bij de keuze van de derde niet zorgvuldig heeft gehandeld;
  2. die het gevolg is van aan WESP verstrekte onjuiste of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor WESP zonder meer duidelijk had kunnen zijn en WESP nagelaten heeft de Opdrachtgever van die onjuistheid of onvolledigheid in kennis te stellen;
  3. die ontstaat doordat derden zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot informatie betreffende de opdracht of de Opdrachtgever;
  4. die niet schriftelijk is gemeld binnen twee (2) maanden nadat  de Opdrachtgever het ontstaan van schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart WESP voor aanspraken van derden wegens schade ontstaan in de uitvoering van een opdracht voor de Opdrachtgever, waarvoor WESP ingevolge het bepaalde in dit artikel niet aansprakelijk is.
 6. Onverminderd het vorenstaande kunnen aansprakelijkheidsbeperkende, – uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke door derden aan WESP kunnen worden tegengeworpen, ook door WESP aan de Opdrachtgever worden tegengeworpen. De Opdrachtgever kan, indien en voor zover WESP bij de uitvoering van de opdracht gebruik heeft gemaakt van derden, jegens WESP nimmer meer rechten doen gelden dan WESP jegens de betreffende derden kan doen gelden.

Artikel 9: Privacy en geheimhouding

 1. De Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken persoonsgegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de alsdan geldende privacywetgeving gesteld, strikt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen en overige formaliteiten zijn verricht en de vereiste toestemming is De Opdrachtgever zal, voor zover bij de Opdrachtgever in beheer en/of verwerking, zorgdragen voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsgegevens.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart WESP voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van de overeenkomst met WESP of waarvoor de Opdrachtgever uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is dan wel voor aanspraken van derden al dan niet uit hoofde van schadevergoeding, boetes, schikkingen, strafrechtelijke transactievoorstellen of anderszins en stelt WESP daarvan volledig schadeloos.
 3. WESP zal alleen persoonsgegevens van de Opdrachtgever verzamelen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De gegevens zullen, voor zover toegestaan bij wet, worden gebruikt voor de bedrijfsvoering van WESP of aan haar gelieerde vennootschappen, en zullen niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk voor haar bedrijfsvoering. De Opdrachtgever geeft WESP onherroepelijke toestemming voor het gebruik en opslag van haar (persoons)gegevens.
 4. WESP zal nimmer persoonsgegevens verstrekken aan derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
 5. WESP en de Opdrachtgever verbinden zich over en weer om geheimhouding te betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen in het kader van de offertes, de (uitvoering van) de overeenkomst gedurende de looptijd van de overeenkomst en nadien.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrecht

 1. WESP behoudt te allen tijde alle rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomsrechtwet- en regelgeving, op door haar gemaakte analyses, cijfers, plannen, documenten, programmatuur en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”. WESP heeft het recht de door de uitvoering van de overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Alle door WESP verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van WESP worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit of anders schriftelijk wordt overeengekomen.
 3. De Opdrachtgever mag de WESP software niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van WESP, behoudens voor zover bij wet is toegestaan.
 4. Opdrachtgever verleent aan WESP een onherroepelijk eeuwigdurend en overdraagbaar gebruiksrecht ter zake het gebruik van alle informatie van Opdrachtgever voor het maken van analyses, modellen, berekeningen en andere vormen van verwerking welke benodigd is voor de onderneming van Alle analyses, modellen, berekeningen en andere verwerkingsvormen blijven te allen tijde eigendom van WESP.

Artikel 11. Toegang en gebruik WESP systeem

 1. Het management systeem van WESP (hierna te noemen: “WESP systeem”) is alleen toegankelijk via internet. Om gebruik te kunnen maken van het WESP systeem dient de Opdrachtgever te beschikken over een werkende internetverbinding. WESP is gerechtigd om eisen te stellen aan de (configuratie van de) apparatuur, welke nodig zijn voor gebruik van het WESP systeem. De Opdrachtgever verplicht zich ertoe de apparatuur zodanig in te richten of op enig moment aan te passen dat aan de eisen van WESP wordt voldaan, bij gebreke waarvan WESP gerechtigd is haar verplichtingen op te schorten, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever om aan haar betalingsverplichtingen te blijven voldoen.
 2. De (duur van de) toegang tot en gebruik van het WESP systeem is afhankelijk van de inhoud en duur van de overeenkomst.

Artikel 12. Updates en onderhoud

 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst, zal WESP onderhoud verrichten en verbeteringen aan het WESP systeem automatisch doorvoeren. De Opdrachtgever is gehouden problemen met het WESP systeem direct aan WESP te melden en aan WESP informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor het kunnen herstellen van fouten.

Artikel 13. Overdracht

 1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, in te brengen in een andere vennootschap of deze te bezwaren, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WESP. De beperking van de overdraagbaarheid heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. De Opdrachtgever verleent reeds nu voor alsdan haar toestemming c.q. medewerking aan WESP voor een eventuele (gedeeltelijke) overdracht van rechten uit hoofde van de overeenkomst aan derden.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen ter keuze van WESP steeds worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s- Hertogenbosch, tenzij WESP ervoor kiest de zaak aanhangig te maken voor de rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.

Start typing and press Enter to search